Tweety na temat @pzworgpl
0

Komisja egzaminacyjna

Przepisy Ustawy o rybactwie śródlądowym dot. karty wędkarskiej i egzaminu na kartę wędkarską:

Art. 7 ust. 2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej "kartą wędkarską" lub "kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Art. 7 ust. 3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

Art. 7 ust. 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

Art. 7 ust. 5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a.

Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

Art. 7 ust. 6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

Art. 7 ust. 7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

Art. 7 ust. 7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt. 2. 

Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia.

Art. 7 ust. 7b. członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:

1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.W Y T Y C Z N E

w sprawie egzaminowania na kartę wędkarską oraz wykonywania przepisów dot. wędkarstwa

zatwierdzone uchwałą Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Legnicy nr 7/2002 z dnia 07.02.2002 r.


Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 91 z dnia 09.05.1985 r.) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. ( Dz. U. Nr 138, poz. 1559) ustala się co następuje:

1. Do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej uprawnione są komisje egzaminacyjne powoływane przez zarządy kół PZW, które otrzymały od właściwych zarządów okręgów PZW uprawnienia do egzaminowania.

2. Do komisji egzaminacyjnych powoływane mogą być osoby posiadające odpowiedni zasób wiedzy z dziedziny rybactwa śródlądowego oraz doświadczenie w zakresie wędkarstwa.

3. Egzaminy na kartę wędkarską przeprowadzane są przez minimum 2 członków komisji.

4. Osoba ubiegająca się o kartę wędkarską powinna posiadać znajomość:

  • przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie;
  • przepisów państwowych wydanych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym w miarę ich ukazywania się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ochronie ryb oraz straży rybackiej;
  • przepisów o ochronie przyrody oraz ochronie i kształtowaniu środowiska w zakresie odnoszącym się do ryb i środowiska wodnego;
  • gatunków ryb oraz posiadać zdolność ich rozróżniania;
  • podstawowego zakresu wiedzy przyrodniczej;
  • podstawowych informacji o sposobach wędkowania.

5. Egzaminy przeprowadza się przy pomocy testów, losowania pytań lub bezpośredniego zadawania pytań egzaminowanemu. O wyborze sposobu egzaminowania decyduje przewodniczący komisji przed rozpoczęciem egzaminu. Podczas egzaminu ustnego zdający otrzymuje przynajmniej 5 pytań dotyczących różnych zakresów dziedziny ochrony i połowu ryb. Egzamin pisemny (testowy) polega na wpisaniu lub podkreśleniu odpowiedzi na formularzu testu. Egzamin zostaje zaliczony, gdy egzaminowany udzieli właściwej odpowiedzi na większość pytań.

6. Osoba ubiegająca się o kartę wędkarską dokonuje przed egzaminem wpłaty opłaty za egzamin, ustalonej przez Zarząd Okręgu PZW w Legnicy, do kasy koła PZW, w którym egzamin jest przeprowadzany.

7. Osoba zdająca egzamin obowiązana jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

8. Osoba, która nie zdała egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej jak po upływie 7 dni od daty nie zdanego egzaminu, bez wnoszenia dodatkowych opłat.

9. Wpływy z opłat za przeprowadzenie egzaminów na kartę wędkarską stanowią dochody kół PZW przeprowadzających egzaminy.

10. Osoba zdająca egzamin, która uzyskała pozytywną ocenę, otrzymuje zaświadczenie podpisane przez przedstawiciela komisji z imienną pieczątką (wzór zaświadczenia w załączeniu). Komisja egzaminacyjna zobowiązana jest prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń. Zaświadczeniu nadaje się sygnaturę zawierającą kolejny numer w rejestrze zaświadczeń, numer komisji egzaminacyjnej i rok wydania. Zaświadczenie umożliwia ubieganie się o wydanie przez starostwo powiatowe karty wędkarskiej.

11. Koła PZW przeprowadzające egzaminy na kartę wędkarską mają obowiązek ułatwienia osobie ubiegającej się o kartę w zapoznaniu się z przepisami, o których mowa w punkcie 4. Zaleca się zarządom kół PZW prowadzenie szkoleń dla ubiegających się o kartę wędkarską w zakresie podanym w punkcie 4.


obraz.jpg

 Wzorcowy zestaw pytań dla komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską

 

 Testy

 Ryby

 Rośliny


Obowiązujące druki:

 Kwestionariusz kandydata do komisji egzaminacyjnej

 Wniosek o zatwierdzenie komisji egzaminacyjnej

 Wykaz członków komisji egzaminacyjnej

 Zaświadczenie o zdanym egzaminie

Ryboranie.pl
Realizacja: